Upravit stránku

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK CENTRA DENNÍCH SLUŽEB MOTÝL

POSLÁNÍ

Centrum denních služeb Motýl je registrovaná ambulantní sociální služba, která poskytuje péči a podporu lidem s mentálním a kombinovaným postižením (ve věku 18 let až 73 let) při zvládání běžných denních činností a při zapojování do běžného života vrstevníků s ohledem na jejich individuální potřeby, možnosti a zájmy.

CÍLOVÁ SKUPINA

Lidé s mentálním a kombinovaným postižením ve věku 18 let až 73 let z Pardubického kraje a mikroregionu Hlinecko, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc, podporu a poskytnutí ambulantní sociální služby.

FORMA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Tato služba je poskytována ambulantní formou péče a podpory denně od 7:30 do 16:00 hodin (vyjma víkendů a státních svátků) v místě poskytování služby na adrese Adámkova 654, Hlinsko 539 01, popř. na jiných místech dle sjednané dohody (městské prostory, veřejné služby apod.).

CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Centrum denních služeb Motýl pomáhá lidem v tom, aby

 • udrželi svou soběstačnost a samostatnost na co nejvyšší úrovni podle svých možností s přiměřenou mírou podpory okolí (rodina, komunita, služby),
 • byli zapojeni do činností v místě, kde žijí (běžně se v něm pohybují, mají kontakt s ostatními lidmi a užívají běžně dostupné služby, popř. se podílejí na veřejných aktivitách ve svém okolí),
 • setrvali v přirozeném prostředí a v rodině a měli aktivní vztahy s rodinou, přáteli, sousedy, příp. partnery,
 • trávili svůj volný čas činnostmi, které pro ně mají smysl, naplňují je a u kterých si odpočinou,
 • běžně rozhodovali o svých každodenních záležitostech a měli potřebnou podporu při naplňování práv a oprávněných zájmů (a měli možnost brát na sebe přiměřené riziko),
 • rodina uživatele mohla využít odlehčení v péči.

DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Centrum denních služeb Motýl poskytuje v rámci služeb sociální péče tyto základní činnosti (podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb. v platném znění):

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

V rámci uplatňování Standardů kvality sociálních služeb je pro každého uživatele vypracován Individuální plán a stanoven osobní cíl, který je průběžně individuálně aktualizován. Služba je poskytována na základě platné písemně uzavřené smlouvy a individuálního plánu. Výše úhrady za služby je stanovena aktuálním ceníkem Centra denních služeb Motýl.

Mezi poskytované aktivity v rámci základních činností patří:

 • muzikoterapie,
 • výtvarná výchova,
 • léčebná tělesná výchova
 • práce s přírodním materiálem (rukodělné činnosti),
 • společenské akce (výstavy, besedy, divadlo),
 • práce na počítači,
 • práce s knihou,
 • procvičování trivia (čtení, psaní, počítání),
 • posilování kognitivních schopností (trénink paměti),
 • videotéka a poslech hudebních nahrávek,
 • společenské hry,
 • canisterapie.

Poskytované fakultativní činnosti (nad rámec základních služeb):

 • pronájem jídlonosiče,
 • dovoz stravy,
 • dohled nad užíváním léků,
 • logopedická péče,
 • výlety a společenské akce nad rámec pracovní doby,
 • svoz uživatelů z domácího prostředí do Cds Motýl a zpět.

Uživatelé mohou využít také bezplatné základní sociální poradenství týkající se řešení jejich situace.

ZÁSADY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

 • individuální přístup ke každému uživateli a jeho potřebám,
 • zachování lidské důstojnosti a rovný přístup k uživatelům bez ohledu na pohlaví, rasu, náboženské vyznání, národnost, politické přesvědčení, zdravotní stav, výši příjmu a sociálního postavení,
 • vytváření podmínek, aby uživatel mohl uplatňovat vlastní vůli při řešení nepříznivé sociální situace a dostávalo se mu přiměřené míry podpory,
 • vzájemná spolupráce pracovníků s uživatelem a jeho blízkými osobami (s rodinou, zákonnými zástupci, opatrovníky či jinou soudem ustanovenou osobou a dalšími jemu blízkými lidmi),
 • týmová spolupráce pracovníků, spolupráce s externími odborníky a zařízeními obdobného typu,
 • zajištění odborného vzdělávání pracovníků Cds Motýl,
 • aktivní podíl zařízení na plánování sociálních služeb kraje a obce,
 • zabezpečení podnětného a technicky vhodně vybaveného prostředí.

KAPACITA

Okamžitá kapacita centra je 10 uživatelů.