Upravit stránku

Poslání

Centrum denních služeb Motýl je registrovaná ambulantní sociální služba, která poskytuje péči a podporu lidem se zdravotním, mentálním a kombinovaným postižením při zvládání běžných denních činností s důrazem na rozvoj osobnosti každého jedince a podporu při začleňování do běžného života s ohledem na jejich individuální možnosti, schopnosti a zájmy.

Cílová skupina

Lidé se zdravotním, mentálním a kombinovaným postižením věku od 11 do 64 let z Pardubického kraje, popř. z kraje Vysočina, Královéhradeckého, Středočeského, Olomouckého a Jihomoravského, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc a poskytnutí ambulantní sociální služby.

Forma poskytované služby

Tato služba je poskytována ambulantní formou péče a podpory denně od 7:30 do 16:00 hodin (vyjma víkendů a státních svátků).

Cíle sociální služby

 • zvyšovat a udržovat soběstačnost uživatelů,
 • upevňovat a rozvíjet jejich základní návyky a dovednosti,
 • umožnit rozvoj zájmů a individuality jejich osobnosti,
 • podporovat uživatele při aktivním způsobu života a začlenění do společnosti s využitím běžně dostupných služeb,
 • setrvání uživatelů v přirozeném prostředí a v rodině – podpora vztahů,
 • odlehčení rodině v péči.

Druh poskytované služby

Centrum denních služeb Motýl poskytuje v rámci služeb sociální péče tyto základní činnosti (podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb. v platném znění):

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

V rámci uplatňování Standardů kvality sociálních služeb je pro každého uživatele vypracován Individuální plán a stanoven osobní cíl, který je průběžně individuálně aktualizován. Služba je poskytována na základě platné písemně uzavřené smlouvy a individuálního plánu. Výše úhrady za služby je stanovena aktuálním ceníkem Centra denních služeb MOTÝL.

Mezi poskytované aktivity v rámci základních činností patří:

 • muzikoterapie,
 • výtvarná výchova,
 • léčebná tělesná výchova
 • práce s přírodním materiálem (rukodělné činnosti),
 • společenské akce (výstavy, besedy, divadlo),
 • práce na počítači,
 • práce s knihou,
 • procvičování trivia (čtení, psaní, počítání),
 • posilování kognitivních schopností (trénink paměti),
 • videotéka a poslech hudebních nahrávek,
 • společenské hry,
 • canisterapie.

Poskytované fakultativní činnosti (nad rámec základních služeb):

 • pronájem jídlonosiče,
 • doprava stravy,
 • dohled nad užíváním léků,
 • logopedická péče,
 • výlety a společenské akce nad rámec pracovní doby,
 • svoz uživatelů z domácího prostředí do CDS Motýl a zpět.

Uživatelé mohou využít také bezplatné základní sociální poradenství týkající se řešení jejich situace.

Zásady poskytovaných služeb

 • individuální přístup ke každému uživateli,
 • zachování lidské důstojnosti a rovný přístup k uživatelům dle pohlaví, rasy, náboženského vyznání, národnosti, politického přesvědčení, zdravotního stavu, výše příjmu a sociálního postavení,
 • kooperativní spolupráce:
 1. pracovníci CDSM  x  uživatel,
 2. pracovník CDSM  x  pracovník CDSM,
 3. pracovníci CDSM  x  externí odborníci,
 4. zařízení CDSM  x  zařízení obdobného typu,
 • spolupráce s rodinou, zákonnými zástupci, opatrovníky či jinou soudem ustanovenou osobou,
 • vytváření podmínek, aby uživatel mohl uplatňovat vlastní vůli při řešení nepříznivé sociální situace, a dostávalo se mu přiměřené míry podpory,
 • zajištění odborného vzdělávání pracovníků CDS Motýl,
 • aktivní podíl zařízení na plánování sociálních služeb kraje a obce,
 • zabezpečení podnětného a technicky vhodně vybaveného prostředí.

Kapacita

Kapacita centra denních služeb Motýl je 20 uživatelů.

Okamžitá návštěvnost centra je 10 uživatelů.