Upravit stránku

Informace pro žadatele, klienty a rodinné příslušníky o poskytované péči

 

Zdravotní péče

Jsme zařízením sociálních služeb a naši péči nelze zaměňovat za péči ve zdravotnickém zařízení (nemocnice, LDN, rehabilitační ústav). V Domově seniorů Drachtinka (dále jen Domov) se primárně zaměřujeme na pomoc a podporu při zajištění běžných úkonů péče o vlastní osobu – osobní hygiena a oblékání, vyprazdňování, podpora při pohybu a přemisťování, pomoc se stravou a pitím, zajištění aktivity a sociálního kontaktu. Naši zdravotníci pomáhají se zajištěním léčebného režimu tam, kde to klient již nezvládá sám, a dohlíží na jeho zdravotní stav. Mohou vykonávat pouze několik podpůrných výkonů v rámci odbornosti 913 (převazy, aplikace léčiv, podání kyslíků, odsávání, péče o močový katetr, odběry…)

 

 • Naším lékařem je MUDr. Zuzana Vančová, která není zaměstnancem Domova, ale smluvním lékařem. Ordinuje v naší ordinaci 1x týdně ve středu od 8 do 12 hodin, pouze v režimu jako praktický lékař. To znamená, že neprovádí vizity u každého klienta jako v nemocnici, ale provozuje ordinaci, kde ji klienti mohou navštívit nebo navštěvuje klienty imobilní a nemocné na pokoji, popř. doporučuje vyšetření u specializovaných lékařů apod..
 • Pokud chce klient s lékařem hovořit nebo vyžaduje návštěvu lékaře, může se k němu dostavit do ordinace, nebo požádat o zprostředkování návštěvy zdravotní sestru. Odborná vyšetření u lékařů specialistů si klienti objednávají sami, prostřednictvím svých blízkých nebo prostřednictvím zdravotní sestry Domova. Pokud nějaké informace nebo konzultaci potřebuje rodinný příslušník, musí se domluvit se zdravotním personálem, nebo přímo s lékařkou na tel. čísle 737 579 099.
 • Lékař řeší pouze zdravotní stav klienta, ne záležitosti sociální, stravování, péči, úklid atp. V těchto záležitostech je nutné obracet se na příslušné zaměstnance domova - sociální pracovnice, vedoucí oddělení přímé péče, vedoucí zdravotního oddělení, vedoucí aktivizačního oddělení, vedoucího stravovacího oddělení, vedoucího technického oddělení…
 • Protože nejsme zdravotnické zařízení, můžeme v našem Domově podávat tekutiny infúzemi nikoliv do žíly(jako např. v nemocnici), ale pouze pod kůži. Pokud klient nepřijme dostatek tekutin, stravy, nebo potřebuje infuzní léčbu (např. antibiotika) je lékařem odesílán na příslušné oddělení místní nemocnice.
 • Změny zdravotního stavu klientů konzultujeme s lékařem v pracovních hodinách jeho ordinace.  V případě akutního zhoršení stavu mimo pracovní dobu lékaře kdy je nutné situaci řešit hned, volá zdravotní personál Zdravotnickou záchrannou službu Pardubického kraje nebo Pohotovost Hlinsko, která stav klienta vyhodnotí a event. převeze k hospitalizaci.
 • V našem Domově nejsme schopni zajistit rehabilitační péči každý den u každého klienta. Rehabilitace je prováděna nad rámec našich povinností a neproplácí ji žádná zdravotní pojišťovna, v příspěvku na péči je zahrnuta pouze aktivizační činnost a nikoli rehabilitace. Pokud se domníváte, že by intenzivní rehabilitace zlepšila zdravotní stav Vašeho blízkého, je třeba přes praktického lékaře zajistit pobyt v rehabilitačním ústavu.
 • Většina našich klientů má od odborných lékařů naordinované tzv. diety – upravené stravování dle konkrétních požadavků odborného lékaře. Pokud klient s dietou nesouhlasí a nechce ji dodržovat, může vyjádřit nesouhlas s dietou a mít stravu neupravenou. Tento tzv. negativní reverz může podepsat se zdravotním personálem, který jej rovněž seznámí s možnými riziky nedodržování doporučené diety. Klient tak bere na sebe veškerá rizika s tímto rozhodnutím spojená. Náš personál nenese zodpovědnost za jídlo či pití zakoupené či přinesené klientem, jeho rodinnými příslušníky či návštěvou, které klient zkonzumuje.
 • Náš zdravotní personál je povinen podávat léky přesně dle ordinace lékaře, za to včetně těch psychiatrických. Ani klient ani rodina nemají právo tuto skutečnost měnit jinak než konzultací s lékařem. Klient si může léky chystat i užívat sám, dochází-li u něj ale kvůli tomu k opakovaným dekompenzacím zdravotního stavu (nejčastěji chybná aplikace inzulínu, předávkování psychiatrickými léky či léky na bolest apod.), převezme podávání léků v rámci ochrany života a zdraví náš zdravotní personál.
 • Pro většinu klientů pobytové sociální služby je návštěva lékaře mimo zařízení stresovou situaci. Opouští místo, které je jím známé, kde se cítí bezpečně a odjíždí někam, kde se ne vždy cítí dobře a to z mnoha důvodů. Je důležité, aby se tyto pocity minimalizovaly, a nejlepším řešením je doprovod rodinného příslušníka. Blízká osoba nejlépe zná zdravotní stav, zvyklosti a potřeby daného klienta, a z toho důvodu je často i komunikace lékař- klient mnohem vstřícnější a ohleduplnější. Samotný klient se cítí uvolněně, odpadá pocit studu, zahanbení, jak ze svěřování se lékaři se zdravotními problémy, tak i  ze situace, kdy klient něco neví, zapomněl či nezvládl. Rodinný příslušník v roli doprovodu, pokud je v produktivním věku, má ze zákona nárok na uvolnění ze zaměstnání (propustka) a může se tak stát součástí ošetřovatelského týmu a nezastupitelnou oporou svého blízkého. Náš personál může v případě potřeby zajistit doprovod klienta při vyšetření ve zdravotnickém zařízení, pokud je to alespoň trochu možné, preferujeme při zajištění doprovodů spolupráci jeho blízkých. Zdravotní personál může zajistit převoz zdravotnickou dopravní službou, nebo je v případě pravidelných opakovaných výjezdů vlastním motorovým vozidlem možnost čerpat příspěvek na mobilitu (pak ale není možnost zajištění dopravy zdravotní službou hrazenou ze zdravotního pojištění).
 • Pokud se zdravotní stav klienta zhoršuje, je ve fázi nevyléčitelného onemocnění nebo přichází závěr života z důvodu stáří či geriatrické křehkosti a opakované hospitalizace pro něj nemají výrazný přínos, pokusíme se zajistit péči až do samého konce života v našem Domově. S klientem a jeho rodinou pak vyjednáváme postup paliativní péče.

 

 

Sociální péče

 • V průběhu jednání se zájemcem o službu Vámi projednáváme Vaše očekávání, jsou pro nás důležitá. Často se setkáváme s tím, že rodinní příslušníci a blízcí našich klientů mají nereálné představy. Do domova přijímáme seniory, kteří jsou odkázáni na celodenní pomoc druhé osoby, osoby na sklonku života, často pro trvale se zhoršující zdravotní stav. Přesto rodinní příslušníci mnohdy očekávají zlepšení či alespoň stabilizaci zdravotního stavu, předpokládají, že klient bude v Domově neustále šťastný a spokojený, že se bude zlepšovat a rozvíjet po pohybové stránce. Pokud váš blízký trpí smutkem a úzkostmi doma, můžeme mu nabídnout sociální kontakt a léky, nejsme ale schopni zajistit, že smutek a úzkosti zmizí. Jestliže váš blízký doma opakovaně padal, můžeme dohlédnout na používání vhodné obuvi, kompenzačních pomůcek a správné užívání léku, nejsme ale schopni zcela zabránit dalším pádům. To by bylo možné pouze s použitím tlumících léků a omezením pohybu, k tomu ale v Domově nemůžeme a nechceme přistupovat. Zkuste se proto zamyslet nad reálností vašich očekávání. Každá změna pobytu má vliv na psychiku seniora, a může se odrazit i na jeho fyzické stránce. V důsledku toho pak mohou mezi zařízením a rodinou nastat zbytečné konflikty. P každé změně prostředí, může dojít ke zhoršení stavu psychického i fyzického, a to buď přechodně, nebo trvale.
 • Po nástupu do zařízení prochází klient, tzv. adaptačním obdobím, kdy si zvyká na nové prostředí, personál, další seniory, jiný režim. Proces adaptace trvá obvykle 6-8 týdnů, ale může trvat i déle. Během tohoto období se může jeho fyzický i psychický stav zhoršit a obvykle se tak stává. Procesem adaptace prochází nejen klient, ale s ním i rodina a pečující tým. Ze všech stran je v tomto období třeba velké dávky tolerance, empatie, porozumění, vzájemného naslouchání a především vzájemné komunikace.
 • Pro každého seniora je vždy nejlepší možnost zůstat doma. Pro nikoho není přirozené opustit svůj domov a začít žít v zařízení institucionální péče. Do zařízení našeho typu lidé přichází proto, že již nemají jinou možnost a že o ně rodina nemůže, nechce nebo nedokáže pečovat. Pokud nejste smířeni s tím, že musíte svého blízkého dát k nám do domova, nedělejte to a zkuste řešit situaci jiným způsobem. Je možno čerpat dlouhodobé ošetřovné, pečovat o seniora doma s pomocí pečovatelské služby či mobilní hospicové péče, pečovat v domácím prostředí a střídat domácí péči s odlehčovací službou (týdenní až tříměsíční pobyty), využívat centra denních služeb. Zvažte před umístěním blízkého do našeho domova i ostatní možnosti.
 • Pokud se rozhodnete využívat služeb Domova, snažte se nový pokoj svého blízkého co nejvíce přizpůsobit prostředí, na které byl zvyklý. Přineste do Domova ještě před nástupem jeho oblíbené obrázky, křeslo (dle pokoje), televizi, hrníček, povlečení, polštářek…. Mluvte s pracovníky o tom, co měl klient rád doma a jak žil doma žil nejen poslední roky, ale i v dospělosti a mládí. K tomuto účelu rovněž slouží životní příběh klienta, který rovněž můžete před nástupem klienta vyplnit. Díky životnímu příběhu, který nám před nástupem klienta připravíte, budeme vědět, jaký člověk k nám přichází, jak můžeme co nejblíže nastavit péči a komunikaci, tak aby jeho příchod do domova pro seniory byl co nejméně stresující.
 • Sociální služba nemůže nahradit péči zdravotnického zařízení a ani domácí péči. Je třeba být si vědom toho, že v domově není nad klienty osobní trvalý dohled, jeden zaměstnanec ve službě pečuje o 5 – 8 klientů a těm se věnuje dle aktuální situace a potřebné míry podpory. Ústavní péče v Domově nikdy nemůže nahradit péči v rodině, žádnému z klientů se nebude věnovat jeden pracovník nepřetržitě 24 hodin denně.
 • Rodinní příslušníci si mohou své blízké brát na „dovolenou“ na neomezeně dlouhou dobu. Je třeba si ale uvědomit, že v případě opakovaných dlouhodobých dovolených je blokováno lůžko, které by mohla využívat jiná osoba, která může být v tíživější situaci a o kterou třeba rodina pečovat nemůže. Zkuste proto zvážit možnost kombinace domácí péče s odlehčovací službou, případně můžete využít Centra denních služeb Motýl. Opakované přesuny domů a do zařízení nedoporučujeme u osob s demencí. Většinou dochází ke zhoršené adaptaci v domově a tím i psychickému a fyzickému strádání, kterým klient po opakovaných příjezdech trpí.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti