Upravit stránku

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

POUČENÍ O PRÁVECH V SOUVILOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ pana/paní %KLIENT,%DATNAR

 

ÚVODNÍ INFORMACE

 

Prosím, věnujte pozornost následujícímu dokumentu, jehož prostřednictvím Vám poskytujeme informace o zpracování Vašich osobních údajů a o právech souvisejících se zpracováváním těchto Vašich údajů v rámci naší činnosti, tedy v souvislosti se službou, která Vám je poskytována. Jakékoliv nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“). V souladu s ustanovením čl. 13 a následující obecného nařízení o ochraně osobních údajů Vám jako tzv. subjektům údajů poskytujeme následující informace. Tento dokument je veřejný a slouží k Vašemu řádnému informování o rozsahu, účelu, době zpracování osobních údajů a k poučení o Vašich právech v souvislosti s jejich ochranou.

 

KDO JE SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

 

Správcem osobních údajů je společnost Domov seniorů Drachtinka, se sídlem Erbenova 1631, 539 01  Hlinsko, IČ: 275 20 269, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1020  (dále jen „Společnost“).

 

OBECNĚ - CO VŠE PATŘÍ MEZI OSOBNÍ ÚDAJE?

 

Osobními údaji jsou veškeré informace vztahující se k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě (člověku), na základě kterých lze konkrétní fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat. Mezi osobní údaje tak patří široká škála informací, jako je například jméno, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, rodné číslo, místo trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mail, údaje o zdravotní pojišťovně nebo IP adresa.

 

NA JAKÉM ZÁKLADĚ MŮŽEME ZPRACOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

 

Zpracování je zákonné, pouze pokud je splněna nejméně jedna z těchto podmínek a pouze v odpovídajícím rozsahu:

 

 1. subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;
 2. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
 3. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
 4. zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
 5. zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;
 6. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

 

ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁVANÝCH DOMOVEM SENIORŮ DRACHTINKA, ERBENOVA 1631, 53901 HLINSKO

 

Informujeme Vás, že osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány v rozsahu: titul, jméno, příjmení, rodné příjmení, stav, partner, datum a místo narození, rodné číslo, místo původního pobytu (ulice a číslo, obec, PSČ), místo trvalého pobytu (ulice, číslo, obec, PSČ), místo skutečného pobytu (ulice, číslo, obec, PSČ), telefonní číslo, e-mail, údaje o zdravotní pojišťovně, vzdělání, původní zaměstnání, občanský průkaz, sociální dávky a mimořádné výhody, biografická data pro potřeby individuálního plánování a data pro potřeby péče do individuálního plánování v návaznosti na Přílohu č. 2 vyhlášky č. 505/2006 Sb., bod 5 Individuální plánování průběhu sociální služby.

 

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Společnost jako správce osobních údajů v rámci své činnosti zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, osobní údaje subjektu údajů k těmto účelům:

 • vedení vnitřní evidence žadatelů o poskytnutí sociální služby
 • vedení vnitřní evidence uživatelů Domova seniorů Drachtinka

 

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu, a to následovně:

 

 • pro účely sociálního, zdravotního, ekonomického oddělení, oddělení přímé péče, aktivizace a ostatních oddělení po dobu – viz směrnice č. DsD-06 Spisový, skartační a archivační řád.

 

DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě i manuálně pracovníky společnosti.

 

Osobní údaje subjektu údajů budou dále zpracovávány těmito zpracovateli osobních údajů: IS Cygnus, příslušné úřady a instituce, zdravotní péče, oprávněný zástup (soudem určený opatrovník, pověřená osoba obce s rozšířenou působností …).

 

POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

 

Subjekt údajů má právo požádat Správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.

 

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů. 

 

Subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

 

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pokud Správce zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:

 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen Správce,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany,
 • pro účely přímého marketingu,
 • pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

 

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

 

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutém subjektem údajů, má tento subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

 

Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ CITLIVÝCH ÚDAJŮ

POUČENÍ O PRÁVECH V SOUVILOSTI S OCHRANOU CITLIVÝCH ÚDAJŮ pana/paní %KLIENT, %DATNAR

 

ÚVODNÍ INFORMACE

 

Prosím, věnujte pozornost následujícímu dokumentu, jehož prostřednictvím Vám poskytujeme informace o zpracování Vašich citlivých údajů a o právech souvisejících se zpracováváním Vašich citlivých údajů v rámci naší činnosti, tedy v souvislosti se službou, která Vám je poskytována. Jakékoliv nakládání s citlivými údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“). V souladu s ustanovením čl. 13 a následující obecného nařízení o ochraně osobních údajů Vám jako tzv. subjektům údajů poskytujeme následující informace. Tento dokument je veřejný a slouží k Vašemu řádnému informování o rozsahu, účelu, době zpracování osobních a citlivých údajů a k poučení o Vašich právech v souvislosti s jejich ochranou.

 

KDO JE SPRÁVCEM?

 

Správcem osobních vč. citlivých údajů je společnost Domov seniorů Drachtinka, se sídlem Erbenova 1631, 539 01  Hlinsko, IČ: 275 20 269, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1020  (dále jen „Společnost“).

 

OBECNĚ - CO VŠE PATŘÍ MEZI CITLIVÉ ÚDAJE?

 

Zvláštní kategorií osobních údajů jsou citlivé údaje. Těmito údaji jsou údaje o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském nebo filozofickém vyznání, členství v odborech, o zdravotním stavu, sexuální orientaci a trestních deliktech či pravomocném odsouzení, genetické, biometrické údaje a osobní údaje dětí.

Genetickými údaji jsou osobní údaje týkající se zděděných nebo získaných genetických znaků určité fyzické osoby, které vyplývají z analýzy biologického vzorku dotčené fyzické osoby nebo z analýzy jiného prvku, která umožňuje získat rovnocenné informace. Mezi osobní údaje o zdravotním stavu musí být zahrnuty veškeré údaje související se zdravotním/duševním stavem.

Biometrickým údajem jsou osobní údaje vyplývající z konkrétního technického zpracování týkající se fyzických či fyziologických znaků nebo znaků chování fyzické osoby, které umožňují jedinečnou identifikaci. Typickým biometrickým údajem je např. snímek obličeje (fotografie, videozáznam), otisk prstu, ale i podle poslední judikatury „podpis“.

 

NA JAKÉM ZÁKLADĚ MŮŽEME ZPRACOVÁVAT VAŠE CITLIVÉ ÚDAJE?

 

Zpracování je zákonné, pouze pokud je splněna nejméně jedna z těchto podmínek a pouze v odpovídajícím rozsahu:

 

 1. subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních vč. citlivých údajů pro jeden či více konkrétních účelů;
 2. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
 3. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
 4. zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
 5. zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;
 6. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních  vč. citlivých údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

 

ROZSAH CITLIVÝCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁVANÝCH SPOLEČNOSTÍ

 

Informujeme Vás, že citlivé údaje subjektů údajů jsou zpracovávány v rozsahu:

Zvláštní kategorií osobních údajů jsou citlivé údaje. Těmito údaji jsou údaje o národnosti, státní příslušnosti, náboženském nebo filozofickém vyznání, o zdravotním stavu, otisk prstu, podpis, snímek obličeje – fotografie, fotosnímek osoby, videozáznam osoby.

 

 

 

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ CITLIVÝCH ÚDAJŮ

 

Společnost jako správce citlivých údajů v rámci své činnosti zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, citlivé údaje subjektu údajů k těmto účelům:

 • vedení vnitřní evidence žadatelů o poskytnutí sociální služby
 • vedení vnitřní evidence uživatelů Domova seniorů Drachtinka

 

DOBA ZPRACOVÁNÍ CITLIVÉ ÚDAJŮ

 

Citlivé údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu, a to následovně:

 

 • pro účely oddělení sociálního a zdravotního po dobu – viz směrnice č. DsD-06 Spisový, skartační a archivační řád.

 

DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ CITLIVÝCH ÚDAJŮ

 

Citlivé údaje subjektu údajů jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě i manuálně pracovníky společnosti.

 

Citlivé údaje subjektu údajů budou dále zpracovávány těmito zpracovateli citlivých údajů: IS Cygnus, lékař a zdravotní péče, oprávněný zástup (soudem určený opatrovník, pověřená osoba obce s rozšířenou působností …).

 

POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

 

Subjekt údajů má právo požádat Správce o poskytnutí informace o zpracování jeho citlivých údajů.

 

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné citlivé údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných citlivých údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal citlivé údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů. 

Subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování citlivých údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

 

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování citlivých údajů, které se ho týkají, pokud Správce zpracovává citlivé údaje z následujících důvodů:

 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen Správce,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany,
 • pro účely přímého marketingu,
 • pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

 

Subjekt údajů má právo získat citlivé údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

 

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním citlivých údajů poskytnutém subjektem údajů, má tento subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

 

Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

ÚVODNÍ INFORMACE

 

Společnost Domov seniorů Drachtinka, se sídlem Erbenova 1631, 539 01  Hlinsko, IČ: 275 20 269, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1020 (dále jen „Společnost“) informuje tímto o základních zásadách a principech v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), na základě kterých Společnost jako správce osobních údajů v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování sociální služby, nakládá s osobními údaji pana/paní %KLIENT (dále jen „subjekt údajů“), %DATNAR.

 

ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Společnost jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souvislosti se vznikem smluvního vztahu, zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a) a písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, osobní údaje subjektu údajů k těmto účelům:

 • realizace smluvního vztahu se subjektem údajů jako uživatele pobytové sociální služby Domov pro seniory Drachtinka, Erbenova 1631, 53901 Hlinsko,
 • vedení vnitřní evidence uživatelů.

 

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Informujeme Vás, že osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány v rozsahu: titul, jméno, příjmení, rodné příjmení, stav, partner, datum a místo narození, rodné číslo, místo původního pobytu (ulice a číslo, obec, PSČ), místo trvalého pobytu (ulice, číslo, obec, PSČ), místo skutečného pobytu (ulice, číslo, obec, PSČ), telefonní číslo, e-mail, údaje o zdravotní pojišťovně, vzdělání, původní zaměstnání, občanský průkaz, sociální dávky a mimořádné výhody, biografická data pro potřeby individuálního plánování a data pro potřeby péče do individuálního plánování v návaznosti na Přílohu č. 2 vyhlášky č. 505/2006 Sb., bod 5 Individuální plánování průběhu sociální služby.

.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu.

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE, ZÁSTUPCE A POVĚŘENCE

 

Správce informuje subjekt údajů o následujících kontaktních údajích pro umožnění kontaktu subjektu údajů se správcem:

 • správce je možné kontaktovat písemně na adrese sídla správce uvedené výše
 • správce je možné kontaktovat písemně prostřednictvím emailové adresy: info@drachtinka.cz 
 • správce je možné kontaktovat telefonicky na tel. č.: + 420 725 549 975
 • kontaktní údaje zástupce správce, byl-li určen: Mgr. Eva Holečková
 • kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů, byl-li jmenován: Mgr. Vít Zavřel, tel: +420 604 633 302, e-mail: zavrel@hlinsko.cz

 

INFORMACE O PŘÍPADNÝCH PŘÍJEMCÍCH A ÚMYSLU PŘEDAT INFORMACE

 

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

 

 

 

DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické i tiskové formě.

 

Osobní údaje subjektu údajů budou dále zpracovávány těmito zpracovateli osobních údajů: IS Cygnus, příslušné úřady a instituce, zdravotní péče, oprávněný zástup (soudem určený opatrovník, pověřená osoba obce s rozšířenou působností …).

 

Subjekt údajů má právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.

 

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů. 

 

Subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

 

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, pokud správce zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:

 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany,
 • pro účely přímého marketingu,
 • pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

 

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

 

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutém subjektem údajů, má tento subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

 

Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Subjekt údajů souhlasí s tím, aby správce zpracovával jeho osobní údaje v souladu s výše uvedenými informacemi.

 

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM CITLIVÝCH ÚDAJŮ

 

ÚVODNÍ INFORMACE

 

Společnost Domov seniorů Drachtinka, se sídlem Erbenova 1631, 539 01 Hlinsko, IČ: 275 20 269, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1020  (dále jen „Společnost“) informuje tímto o základních zásadách a principech v souladu s ustanovením čl. 13 a následující Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), na základě kterých Společnost jako správce osobních údajů v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování sociální služby nakládá s citlivými údaji pana/paní %KLIENT (dále jen „subjekt údajů“), %DATNAR.

 

Společnost upozorňuje subjekt údajů na speciální úpravu zpracování zvláštní kategorie osobních údajů, do níž patří údaje o rasovém či etnickém původu subjektu údajů, politických názorech, náboženském vyznání či filosofickém přesvědčení nebo členství v odborech, zdravotním stavu, sexuálním životě nebo sexuální orientaci a genetické a biometrické údaje (např. otisk prstu, snímek obličeje, apod.) subjektu údajů (dále jen „citlivé údaje“).

 

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ CITLIVÝCH ÚDAJŮ

 

Společnost jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souvislosti se vznikem smluvního vztahu, zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 9 odst. 2 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, citlivé údaje subjektu údajů k těmto účelům:

 • realizace smluvního vztahu se subjektem údajů k poskytování sociální služby dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách; v Domově pro seniory, Erbenova 1631, 53901 Hlinsko,
 • vedení vnitřní evidence klientů.

 

 

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH CITLIVÝCH ÚDAJŮ

 

Citlivé údaje subjektů údajů jsou zpracovávány v rozsahu národnost, státní příslušnost, náboženské vyznání či filosofickém, údaje o zdravotním stavu subjektu údajů, biometrické údaje subjektu údajů, a to vlastnoruční podpis, snímek obličeje, fotografie nebo videozáznam osoby.

 

DOBA ZPRACOVÁNÍ CITLIVÝCH ÚDAJŮ

 

Citlivé údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu.

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE, ZÁSTUPCE A POVĚŘENCE

 

Správce informuje subjekt údajů o následujících kontaktních údajích pro umožnění kontaktu subjektu údajů se správcem:

 • správce je možné kontaktovat písemně na adrese sídla správce uvedené výše
 • správce je možné kontaktovat písemně prostřednictvím emailové adresy: info@drachtinka.cz 
 • správce je možné kontaktovat telefonicky na tel. č.: + 420 725 549 975
 • kontaktní údaje zástupce správce, bylli určen: Mgr. Eva Holečková
 • kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů, bylli jmenován: Mgr. Vít Zavřel, tel: +420 604 633 302, e-mail: zavrel@hlinsko.cz

 

INFORMACE O PŘÍPADNÝCH PŘÍJEMCÍCH A ÚMYSLU PŘEDAT INFORMACE

 

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

 

DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ CITLIVÝCH ÚDAJŮ

 

Citlivé údaje subjektu údajů jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické i v tiskové formě.

 

Citlivé údaje subjektu údajů budou dále zpracovávány těmito zpracovateli osobních údajů: IS Cygnus, příslušné úřady a instituce, zdravotní péče, oprávněný zástup (soudem určený opatrovník, pověřená osoba obce s rozšířenou působností …).

 

Subjekt údajů má právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů a citlivých údajů.

 

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné citlivé údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných citlivých údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal citlivé údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů. 

 

Subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování citlivých údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

 

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

 

Pokud je zpracování citlivých údajů založeno na souhlasu se zpracováním citlivých údajů poskytnutém subjektem údajů, má tento subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

 

Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho citlivých údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

Subjekt údajů výslovně souhlasí s tím, aby správce zpracovával jeho citlivé údaje v souladu s výše uvedenými informacemi.

 

S dokumenty:

 • informace o zpracování osobních údajů – poučení o právech v souvislosti s ochranou osobních údajů,
 • informace o zpracování citlivých údajů – poučení,
 • souhlas se zpracováním osobních údajů,
 • souhlas se zpracováním citlivých údajů,

 

jsem byl/a seznámen/a a rozumím jim.

 

V Hlinsku dne …

 

 

…………………………………

Podpis subjektu údajů
%UZIVATEL

Nebo zastupující osoba oprávněná k podpisu - jméno, příjmení, forma zástupu