Upravit stránku

Ředitelka Domova seniorů Drachtinka
vyhlašuje výběrové řízení na pozici

sociální pracovnice

Domova seniorů Drachtinka v Hlinsku

 

Místo výkonu práce:   Domov seniorů Drachtinka, Erbenova 1631, Hlinsko

Předpokládaný termín nástupu:   od 1.1.2020 nebo dle dohody

 

 

Úvazek: 0,50  tj. 20 hodin/týdně  (předpoklad navýšení úvazku)

 

 

Charakteristika vykonávané činnosti:

-  zabezpečuje základní soc. agendy včetně dokumentace standardů kvality péče

-  řeší sociálně právní problémy klientů a zajišťuje informace a odborné podklady pro

   sociální práci včetně jejich zpracování

- účastní se jednání se správními orgány a jinými organizacemi v zájmu klientů,

 spolupodílí se  na komunitním  plánování

-  vede veškerou potřebnou evidenci, agendy, písemnosti a korespondenci v záležitostech

   klientů od jejich nástupu do zařízení až do případného vyřízení pozůstalosti

-  vykonává funkci klíčového pracovníka pro určenou skupinu klientů

-  podílí se na adaptaci nových klientů zařízení, v součinnosti s ostatními pracovníky řeší 

   každodenní problémy obyvatel zařízení

-  pracuje s rizikovými plány klientů a biografií klientů

-  vykonává činnosti zadané vedoucím pracovníkem

 

 

Požadavky:
-  vzdělání: minimálně vyšší odborné sociálního směru nebo vysokoškolské ( Bc., Mgr.)

   v oboru sociální práce, speciální pedagogika
-  způsobilost k právním úkonům

-  znalost zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb., vyhlášky 505/2006  Sb.,

   problematiky SQSS

-  vysoké pracovní nasazení, práce v kolektivu

-  samostatnost , flexibilita

-  velmi dobré komunikační schopnosti

-  zodpovědnost

-  dobrá znalost práce na PC

-  řidičské oprávnění skupiny B – aktivní řidič

-  výhodou: praxe na obdobné pozici

Zákonné předpoklady:
-  bezúhonnost

-  zdravotní způsobilost

 

Přihláška musí obsahovat

-  jméno a příjmení uchazeče

-  datum a místo narození uchazeče

-  místo trvalého pobytu uchazeče vč. telefonní spojení, státní příslušnost

- datum a podpis

 

Zájemce k přihlášce připojí tyto doklady

- strukturovaný životopis s uvedením odborných znalostí a dovedností

- čestné prohlášení o bezúhonnosti 

- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

- písemný souhlas uchazeče s tím, aby DSD Hlinsko zpracovával, shromažďoval a  

  uchovával osobní údaje uchazeče v souladu se zák.č. 110/2019 Sb., o zpracování

  osobních údajů, v platném znění.

 

Průběh výběrového řízení:

Praktický test a ústní pohovor.

Uchazeči budou informováni telefonicky o čase praktického testu a ústního pohovoru   nejpozději 17. 12. 2019.Přihlášky s potřebnými doklady zasílejte na adresu:
(můžete podat i osobně na sekretariátu Domova senioru Drachtinka - IV. patro)

Domov seniorů Drachtinka
Erbenova 1631

539 01 Hlinsko

 

Obálku označte nápisem: Výběrové řízení – sociální pracovnice

Lhůta pro podání přihlášek končí dne  16. 12. 2019 do 14.00 hodin.

Výběrové řízení na obsazení pozice sociální pracovnice v Domově seniorů Drachtinka je v plném znění k dispozici na webových stránkách DSD na adrese: www.drachtinka.cz 

 

V Hlinsku 21. 11. 2019

 

 

 

 

Mgr. Eva Kunátová Holečková, MBA

ředitelka Domova seniorů Drachtinka