Upravit stránku

Ochrana osobních údajů Domova seniorů Drachtinka

06. 06. 2018Novosadová LenkaMotýl Drachtinka 

GDPR
Ochrana osobních údajů uživatelů Domova seniorů Drachtinka, příspěvkové organizace města Hlinsko v Čechách

Domov seniorů Drachtinka je příspěvkovou organizací města Hlinsko v Čechách, které je jeho zřizovatelem. Hlavním úkolem naší organizace je poskytování sociální služby ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Domov seniorů Drachtinka zpracovává osobní a citlivé údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Domov seniorů Drachtinka je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:
a)    Poskytování sociálních služeb,
b)    Poskytování ošetřovatelské a zdravotní péče,
c)    Zajišťování smluvních vztahů.

Kontaktní adresa správce:
Domov seniorů Drachtinka                           telefon: + 420 725 549 975
Erbenova 1631                                               e-mail: info@drachtinka.cz
539 01  Hlinsko                                             ID: n9iki8w
IČ: 275 20 269


Kontaktní osobou Domova seniorů Drachtinka pro ochranu osobních údajů a pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí je:

Mgr. Eva Holečková, ředitelka
Domov seniorů Drachtinka                           telefon: + 420 725 549 975
Erbenova 1631                                               e-mail: eva.holeckova@drachtinka.cz
539 01  Hlinsko                                             ID: n9iki8w
IČ: 275 20 269

Vaše osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě plnění právní povinnosti, vyplývající ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zejména pro potřeby uzavření smluvního vztahu.  Z tohoto důvodu jsou shromažďovány a zpracovávány Vaše identifikační, adresní, kontaktní údaje a další rozhodné údaje, nezbytné pro poskytnutí sociální služby Domova seniorů Drachtinka a Centra denních služeb Motýl.


V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů, za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje skartovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním řádem, vydaným v souladu se zákonem č. 499 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Máte právo vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost dat a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.


Mgr. Eva Holečková, ředitelka Domova seniorů Drachtinka