Upravit stránku

Rozsah základních činností a úkonů

V rozsahu poskytovaných služeb se Domov řídí dle §3 a §15 Vyhlášky 505/2006 Sb. v platném znění. Konkrétní poskytování pomoci v jednotlivých činnostech se řídí individuálním plánem, který je pravidelně přehodnocován.

Pomoc při poskytnutí ubytování

Ubytování

Domov zajišťuje klientům ubytování formou celoročního pobytu. Ubytování je poskytováno v jednolůžkových či dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Součástí některých pokojů je balkon. Pokoje jsou vybaveny signalizačním zařízením pro přivolání ošetřujícího personálu. Signalizační zařízení slouží pro přivolání k provedení úkonů sociální služby. Výběr kategorie pro ubytování klienta zohledňuje jeho schopnost platit plnou úhradu či dohodu o spoluúčasti. Klienti s nedostatečným příjmem jsou ubytování v takové kategorii pokoje, která zaručuje co nejnižší schodek vyměřené a skutečné úhrady s ohledem na ochranu klientova příjmu. V případech zvlášť hodných zřetele výjimky povoluje ředitel.

V Domově nabízíme:

 • bezbariérový přístup,
 • standartní vybavení pokoje: elektrickými polohovatelnými lůžky, víceúčelovými stolky k lůžkům, skříněmi na uložení osobních věcí a ošacení klienta, stolem a židlemi,
 • klienti mají možnost dovybavit si pokoj drobnými předměty, většími kusy nábytku pouze se souhlasem ředitele a s ohledem na prostorové možnosti,
 • klienti si mohou vybavit pokoj drobnými elektrospotřebiči. Podmínkou pro jejich zapojení do rozvodné sítě je doložení platné revizní zprávy o bezpečném provozu elektrospotřebičů a bezpečné používání,
 • každý klient má k dispozici vlastní uzamykací prostor (trezorek ve skříni, skříňku), od kterého má možnost vlastnit klíč. Stejně tak má klient možnost vlastnit klíč od pokoje a čip od vchodu do budovy,
 • klientům jsou k dispozici i společné prostory a park.

 

Úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení

Domov zajišťuje pravidelný úklid všech vnitřních a vnějších prostorů, pomoc s péčí o lůžko a převlékání lůžkovin, zároveň zajišťuje praní lůžkovin a osobního prádla klientů přímo v zařízení. Prádlo k vyprání je každý den v dopoledních hodinách sváženo pracovníky přímé péče do prádelny. Prádlo a oblečení k vyprání se na oddělení ukládá do sběrného pytle, který je umístěn ve skladu špinavého prádla. Klienti mají možnost odložit špinavé prádlo do sběrného pytle kdykoliv během dne. Pokud to nezvládnou, je jim personál nápomocen. Domov zajistí označení osobního prádla štítkem, aby se zamezilo jeho ztrátě. V případě potřeby rovněž zajistí drobné opravy prádla nebo za úhradu větší úpravy či zkracování prádla.

Domov rovněž zajišťuje údržbu zahrady, hrabání listí či v zimě odklízení sněhu.

 

Pomoc při poskytnutí stravy 

Domov zajišťuje klientům celodenní stravu, která odpovídá jejich věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování. Strava je v Domově poskytována v rozsahu 3 hlavních jídel (snídaně, oběd, večeře) a 2 vedlejších jídel (dopolední a odpolední svačina) včetně zajištění pitného režimu. Klient má zajištěnu racionální dietu. Dietu diabetickou, s omezením tuků, redukční, bezmléčnou a bezlepkovou zajišťujeme na základě indikace lékaře. Klient má možnost indikovanou dietu odmítnout, přičemž je edukován o rizicích.

Domov má vlastní gastronomický provoz. Strava je podávána na jídelnách a společných prostorách jednotlivých oddělení. V případě, kdy to zdravotní stav vyžaduje, na pokojích.

Domov zajišťuje klientům úpravu stravy dle jejich potřeb (krájená, mleté maso či jinak mechanicky upravená forma stravy), pomoc při podávání stravy, podávání stravy do PEG, NGS je zajištěné zdravotním personálem, pomoc při podávání tekutin. Dle potřebného rozsahu dopomoci je klientům zajišťován dohled, dopomoc, či plné podání stravy.

 

Domov zajišťuje klientům péči nutričního terapeuta dle individuální potřeby.

 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

Domov zajišťuje asistenci, dopomoc či pomoc při oblékání z nočního prádla do denního a naopak, pomůžeme s oblékáním ven či do společnosti s přihlédnutím k aktuálnímu počasí. Personál pomáhá s ukládáním čistého či použitého oblečení do skříně. Pokud si oblečení během dne klient znečistí nebo bude chtít navléci/sundat speciální pomůcku či vyměnit oblečení v jinou dobu, než je uvedená v garanci této činnosti, bude se personál snažit klientovi vyhovět dle aktuálního stavu a zaměstnanosti pracovníků na daném oddělení. Negarantujeme však, že reakce bude vždy bezprostřední, vyjma mimořádných situací, kdy dojde k vážnému znečištění oděvu ze zdravotních důvodů. Pokud klient používá speciální pomůcky, jako jsou brýle, naslouchadla, protézy či bandáže končetin pomůže personál i s nimi.

Personál rovněž zajistí označení klientova oblečení nažehlovacím štítkem (viz výše).

 

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

V případě potřeby klientovi pomůžeme zajistit bezpečný přesun na invalidní vozík či polohovací křeslo, na vozík používaný při sprchování, na mobilní zvedací zařízení (taktéž používané při sprchování), na WC křeslo a na polohovací lůžko. Ve spolupráci s pracovníky zdravotnické dopravní služby klientovi pomůžeme s přesunem na vozík či mobilní lůžko sanity také mimo zařízení při návštěvě lékaře. S přesunem na vozík klientovi pomůžeme také při výletech a návštěvách zajímavých míst či různých akcí mimo naše zařízení. Při jakémkoliv přesunu dbáme na to, aby byl klient informován, co bude pracovník provádět a jakým způsobem. Domov dbá na to, aby byla maximálně eliminována či snížena bolest klienta na minimum. Tempo práce je přizpůsobeno tak, aby bylo klientovi co nejpříjemnější. Podpora klientů je poskytována tak, aby byla zachována co největší míra soběstačnosti. Při přesunech klientů je dbáno na bezpečnost zdraví nejen klientů, ale i personálu, který manipulaci provádí v souladu s pravidly BOZP, pravidly bezpečné manipulace a v souladu se zásadami ergonomie.

 

Pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh

Pokud klient sám nedokáže změnit polohu, personál mu poskytne systematické pravidelné polohování s pomocí pomůcek pro polohování tak, aby se zamezilo či zmírnilo riziko vzniku otlaků a dekubitů. Frekvence polohování jsou popsány ve zdravotní dokumentaci a v individuálním plánu péče. Klienti mají k dispozici polohovací lůžko, jsou seznámeni s jeho manipulací nebo jim s ní pomůže personál. Pokud je pro klienta obtížné sedět na klasickém invalidním vozíku (například k sezení potřebuje mít opřenou hlavu nebo k sezení potřebujete větší úhel, než 90°), může využít mobilní polohovací křesla. Se změnou polohy klientům automaticky pomáháme také před stravováním tak, aby se pokud možno mohl najíst bez či s minimální pomocí druhé osoby. Automaticky klientům pomáháme se vstáváním z lůžka a uléháním.

Naši pracovníci jsou pravidelně proškolováni v úkonech, které se týkají změn poloh tak, aby byla zachována bezpečnost a efektivnost polohování.

 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Pomoc při úkonech osobní hygieny

Pokud klient tyto úkony nezvládne samostatně, zajistí mu personál potřebnou pomoc či podporu s částečnou či celkovou hygienou včetně přesunu do koupelny či při přípravě pomůcek a oblečení. Personál pomůže s péčí o chrup či zubní náhradu – s čištěním, použitím fixačního gelu a nasazením protézy.

Pomoc s holením je klientům zajišťována dle jejich zvyklostí s použitím žiletek či strojků na holení (z jejich zdrojů)

Při jakémkoliv přesunu a manipulaci je dbáno na to, aby klient věděl, co bude pracovník provádět. Zaměstnanci své tempo přizpůsobují tomu, aby klientovi bylo co nejpříjemnější. Podpora je poskytována tak, aby byla zachována co největší míra soběstačnosti.

 

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

Pokud klient tyto úkony nezvládne sám, zajistí mu personál potřebnou pomoc. Mytí vlasů (dle zvyklostí klienta) probíhá v rámci celkové koupele. Pokud je klient zvyklý, že mu péči o vlasy nebo nehty zajišťuje rodina či blízký, může tak být i nadále. Personál není odborně vyškolený k ošetřování nehtů (především u klientů, kteří trpí diabetem) či stříhání vlasů, to znamená, že na tyto úkony máme domluvenou veřejnou službu, kterou v případě potřeby personál klientům zajistí.  Služby kadeřnice či pedikérky, jsou klientům dle jejich možností či schopností poskytovány buď možností salonu či přímo na pokoji. Pokud klient netrpí žádným onemocněním, kvůli kterému by pro něj bylo bezpečnější využít odborné služby, náš personál pomůže s ostříháním nehtů na rukou.

 

Pomoc při použití WC

Klientům je zajištěn doprovod na WC, popřípadě provedení očisty. Pokud je pro klienta chůze na WC obtížná, pomůže mu personál s použitím WC křesla. Při využití WC křesla je zajištěna rovněž pravidelná dezinfekce. Klientům je umožněno využívat močovou lahev či podložnou mísu, že jim zajištěna pomoc s jejím použitím a udržováním v čistotě. Zajišťujeme rovněž pomoc s výměnou či vypuštěním permanentního katetru.  Čistota mís a lahví je udržována pomocí speciální myčky, která pracuje na bázi omývání párou ze speciálního roztoku.

V případě inkontinence pomůže personál s omytím intimních partií a výměnou inkontinenčních pomůcek. Pokud je pro klienta obtížné či nemožné provádět hygienu v koupelně i s pomocí druhé osoby, může výměna inkontinenčních pomůcek prováděna na lůžku. Vždy je však dbáno na zachování důstojnosti a soukromí klienta, ale také na zajištění bezpečnosti personálu i klientů.

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Jedná se o činnosti, které pomáhají či podporují klienty při využívání běžně dostupných služeb a zdrojů. Pomáhají také klientům při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a přispívají při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob. Činnosti jsou poskytovány v prostorách Domova (pokoj, společenské prostory, zahrada,…) či mimo Domov (doprovod do zdravotnického zařízení aj.).

Domov se snaží o to, aby využití pobytové služby nevedlo k izolaci od jejich rodiny a přátel. Umožňujeme návštěvy klientů na pokojích nebo s ohledem na případného spolubydlícího ve společných prostorech, rovněž mohou klienti odcházet na krátkodobé pobyty do domácího prostředí. V případě, že není možné návštěvu u klienta zrealizovat, jsme schopni zajistit kontakt prostřednictvím mobilního telefonu či videohovoru. Pokud není klient schopen zařízení obsluhovat samostatně, personál mu poskytne podporu.

Domov pořádá akce, kterých se mohou účastnit nejen naši klienti, ale i jejich blízcí nebo široká veřejnost. O dění v Domově informujeme klienty na nástěnkách, dále zveřejňujeme aktuality na webových stránkách a sociálních síti Facebook.

V Domově je možno využít veřejné PC, nebo Wi-fi sítě určené pro soukromá zařízení klientů. Pokud klientům dělá obsluha těchto přístrojů obtíže, pracovníci přímé péče, sociální pracovníci či aktivizační pracovníci rádi nabídnou svou pomoc.

V Domově se tyto činnost vyskytují zejména v následujících oblastech:

 • Doprovod mimo zařízení – podpora je poskytována v případě, že klientův stav doprovod vyžaduje a není schopen si jej zajistit samostatně z vlastních zdrojů či prostřednictvím rodiny.
 • Zajištění návštěvy lékaře – klient si může ponechat svého obvodního lékaře. V takovém případě je důležitá spolupráce s lékařem kvůli včasnému předepisování léků, úkonů zdravotní péče, inkontinenčních pomůcek, zdravotnické dopravní služby atp.
 • Zajištění pastorační péče – každý týden probíhá v Domově bohoslužba, v případě zájmu je klientům zajištěna individuální schůzka s duchovním.
 • Zajištění nákupu běžné potřeby – podpora je poskytována v případě, že klientův stav pomoc vyžaduje a není schopen si jej zajistit samostatně z vlastních zdrojů či prostřednictvím rodiny.
 • Zajištění externích služeb kadeřnice a pedikérky.
 • Zajištění poštovních a korespondenčních služeb – zpravidla 3x týdně je do zařízení donášena pošta. Pošta je klientům donášena na pokoj, pokud potřebují pomoc s otevřením, přečtením, či napsáním a odesláním pošty, pomůže jim s tím naše sociální pracovnice. Pokud klient odebírá denní, týdenní či měsíční tisk, s objednáním i doručením mu rovněž pomůže sociální pracovnice. Před Domovem je umístěna poštovní schránka, kam mohou klienti vhazovat svou poštu, v případě jiných, než obyčejných zásilek jim poskytnou pomoc sociální pracovnice.
 • Zprostředkování navazujících služeb.
 • Využívání informačních zdrojů.
 • Nácvik (zpracování a sdílení informací apod.).
 • Zprostředkování / udržování kontaktů s rodinou – o pobytu klienta mimo Domov je třeba informovat personál, ideálně s předstihem. Telefonní hovory probíhají z mobilního telefonu klienta. Klient si sám nebo prostřednictvím rodiny platí úhradu za telefon.
 • Zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity.
 • Zajištění a organizace multidisciplinárního týmu – setkání je organizováno za účelem adaptace klienta, individuálního plánování nebo jiné potřeby
 • Setkávání s klienty, rodinnými příslušníky, zákonnými zástupci
 • organizační zajištění narozeninových jubileí – 1x ročně v měsíci klientových narozenin.
 • Pomoc při navazování vztahů s dalšími klienty.
 • Dobrovolnictví.
 • Aktivizace prostřednictvím zvířat.

Klientům poskytujeme poradenství, kam se mohou obrátit, pokud budou potřebovat využít služby mimo naše zařízení nebo využít jiné informační zdroje. V rozsahu naší nabídky jsme schopni klientům zajistit doprovod i dopravu za určitou službou (např. zdravotní, právní, sociální a další), nebo službu zprostředkujeme přímo v našem Domově (např. ověření podpisu, praktický lékař, nákupy a další). Podmínkou pro poskytnutí našich služeb a podpory v této oblasti je situace, kdy si tyto potřeby nemohou klienti zajistit sami (pomocí svých dovedností) nebo s pomocí blízkých osob, rodiny nebo jiných přirozených a dostupných služeb.

Klient může rovněž využít nabídky fakultativních služeb dle platného ceníku Domova.

 

Sociálně terapeutické činnosti

Domov zajišťuje řadu sociálně terapeutických činností, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování. Činnosti jsou zajišťovány s ohledem na individuální potřeby klientů a podle míry klientových schopností.

Mezi tyto činnosti je řazeno například:

 • zajištění odborného vyšetření či konzultace s odborníky (terapeut, logoped, audiolog, tyfloservis atd.),
 • podpora a rozvoj komunikačních schopností,
 • zajištění a nácvik používání protetických pomůcek – nácvik používání protéz, sluchadel, chodítek, invalidních vozíků atd.,
 • podpora při hospodaření s financemi – udržení a rozvoj soběstačnosti při hospodaření s financemi, nácvik finanční gramotnosti, tvorba finančních plánů,
 • rozvoj péče o zdraví – edukace o udržování zdravého životního stylu, edukace o život a zdraví ohrožujícím chování,
 • podpora při vyřizování osobních záležitostí.

 

Aktivizační činnosti

Domov zajišťuje pravidelné i jednorázové aktivity konající se v Domově či mimo něj pro skupiny nebo jednotlivce.  Při mimořádných událostech (vysoká nemocnost personálu, výskyt infekčního onemocnění aj.) může být aktivizační činnost pozastavena do doby než se situace stabilizuje. Zajištění oblasti základních činností má vždy přednost před zajištěním aktivizace.

Aktivizační činnosti vedou k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností, volnočasové a zájmové aktivity, upevňování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím. Dále do aktivit řadíme i nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností. O aktivitách jsou klienti pravidelně informováni formou ústní i písemnou (letáčky, pozvánky, rozvrh aktivit na volně přístupných nástěnkách). Aktivity probíhají na odděleních, pokojích, ve společenských prostorách Domova, v místnostech určených pro aktivizační činnosti či v zahradě.

V Domově aktivity poskytujeme v oblastech:

• Pohybová a sociální aktivizace (individuální či skupinové cvičení, mechanoterapie, nácvik sedu, stoje, chůze, nácvik sebeobsluhy, nácvik komunikačních dovedností…).

• Práce u lůžka a práce na oddělení se skupinou klientů (nácvik chůze, sedu, přesunu, nácvik používání elektroniky či mobilního telefonu, bazální stimulace, cvičení na lůžku, skupinové cvičení, procházky, ruční práce, rozhovory, předčítání, poslech hudby či mluveného slova, trénink paměti, vaření, pečení, tematické dílny, pěvecký sbor, pánský klub apod.).

• Kulturní a společenské akce (akce různého charakteru, jednorázové či pravidelně se opakující např. taneční odpoledne, šipky, oslavy narozenin klientů, vystoupení škol, koncerty, výstavy, návštěvy významných osobností, sportovní a společenské akce, …).

 • Ostatní aktivity.

• Spolupráce s dobrovolníky např. při canisterapii, výuce jazyků, zapojení do projektů, rozvoj mezigenerační spolupráce s MŠ, ZŠ, VŠ apod.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Jedná se o činnosti, které pomáhají při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a zájmů klienta nebo pomáhají při vyřizování běžných záležitostí. Činnosti probíhají v prostorách Domova, dále i externě při spolupráci s veřejnými službami a institucemi.

V Domově se tato činnost vyskytuje zejména v oblastech podpory:

 • Hospodaření s financemi a hmotnými depozity - vyúčtování poskytovaných služeb, zprostředkování plateb za léky nákupy a další potřeby, platby spojené s používáním vlastního mobilního telefonu, výběry z bankovních depozit, zajišťování výplat důchodů, zajištění pomoci při správě majetku, prodeji, pronájmu, darování apod.
 • Jednání s úřady a soudy - osobní či telefonické jednání, korespondence, intervence na úřadech, soudech či jiných institucích (právník, notář, Úřad práce ČR, městský úřad, banka…), zajištění sociálních dávek a jiných výhod, podpora při zařizování osobních dokladů, zajištění doprovodu klienta aj.
 • Péče o protetické, kompenzační a jiné pomůcky - zajištění (příp. zapůjčení) invalidních vozíků, chodítek, případně jiných pomůcek včetně pravidelné hygieny, údržby a oprav
 • Podpora při zajištění volebního práva
 • Zajištění léků a léčivých prostředků – prostřednictvím partnerské lékárny Domova, doplatky hradí klient z vlastních zdrojů. Klient si může prostřednictvím svých blízkých zajistit vyzvednutí léků v lékárně dle své libosti.
 • Zajištění pomůcek pro inkontinenci - prostřednictvím partnerského dodavatele Domova, doplatky hradí klient z vlastních zdrojů. Klient si může prostřednictvím svých blízkých zajistit vyzvednutí pomůcek v lékárně dle své libosti.
 • Edukace klienta v sociálně právní oblasti - jednání o obsahu smlouvy o sociální službě vč. dodatků, spoluúčastí, vypovědí a ukončení smlouvy, edukace o možnosti podávání stížností a podnětů, seznámení klienta s pravidly organizace, předávání informací o valorizaci důchodů a jiných zákonných či organizačních změnách.

Pokud je to pro klienta obtížné a blízcí mu nemohou zajistit potřebnou pomoc, pomůže Domov klientovi se zajištěním jeho práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. V případě potřeby zajistí Domov klientovi doprovod a pomoc s jednáním při obstarávání jeho osobních záležitostí např. na úřadech, pomoc s vyplněním potřebných formulářů, podporu při převzetí důchodu, hotovosti a zaplacení pohledávek apod. V případě potřeby zajistí Domov služby tlumočníka.

Pokud má klient zájem podat stížnost, pomůže mu sociální pracovnice s jejím zhotovením do písemné formy a předáním na příslušná místa případně zajistí zápis o předání stížnosti. Při negativním vyřízení žádosti či stížnosti, klientovi pomůže vytvořit a odeslat odvolání, pokud to daný akt umožňuje.

 

Základní sociální poradenství

Zákon o sociálních službách stanovuje poskytovatelům sociálních služeb povinnost bezplatně poskytovat základní sociální poradenství.

Cílem základního sociálního poradenství je informování osob o možnostech řešení jejich nepříznivé sociální situace, pokud možno tak, aby mohly co nejdéle setrvat ve svém přirozeném sociálním prostředí (tedy za podpory terénních sociálních služeb, podpory rodiny apod.).

 Poradenství musí být poskytnuto v rozsahu těchto úkonů:

 • poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby,
 • poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče,
 • poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě,
 • poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu.

Sociální pracovnice Domova seniorů Drachtinka poskytují základní sociální poradenství zejména:

 • zájemci o sociální službu,
 • zástupci zájemce,
 • žadateli,
 • klientovi.

V rámci procesu jednání se zájemcem/žadatelem poskytuje sociální pracovnice základní sociální poradenství ve všech jeho fázích. Rozdíly v jednotlivých fázích jsou především v rozsahu získávaných informací a zainteresovaných stranách. Sociální pracovnice zjišťuje nepříznivou sociální situaci, posuzuje individuální schopnosti a možnosti osoby v nepříznivé sociální situaci a dosavadní způsob řešení této situace. Na základě výše uvedeného předává žadateli potřebné informace, které by měly vést k řešení nebo alespoň ke zmírnění jeho nepříznivé sociální situace (seznámení se sociální službou, kterou nabízí, kontakty na další různé typy sociálních služeb a organizací, možnosti případného čerpání různých typů dávek či příspěvků, nárok na kompenzační pomůcky nebo možnost jejich zapůjčení).

V průběhu klientova pobytu v Domově mu (nebo jeho blízkým) sociální pracovnice zajišťují základní sociální poradenství dle potřeby, případně mu pomohou zprostředkovat odborné právní poradenství či jinou potřebnou službu.


 

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti