Upravit stránku

Poslání

Posláním Domova seniorů Drachtinka v Hlinsku je poskytovat seniorům ubytování, stravování, potřebnou péči a přiměřenou podporu s cílem zajistit důstojné a bezpečné zázemí. Zajišťovat individuální podporu a péči směřující k zachování či zlepšení stávající samostatnosti a soběstačnosti uživatele, zprostředkovávat jejich kontakt se společenským prostředím včetně snahy o zachování přirozených sociálních vazeb.

Cílová skupina

Senioři od 60 let věku převážně z Hlinecka se sníženou pohyblivostí, schopností sebeobsluhy z důvodu věku nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, která jim nemůže být poskytnuta rodinnými příslušníky, ambulantní či terénní sociální službou.

Cíl

Cílem Domova seniorů Drachtinka je zachování a rozvoj stávajících schopností, dovedností a samostatnosti, přirozených sociálních vazeb a soukromí uživatele v souladu s důstojným prožitím stáří.

Zásady naší práce

 • Úcta a respekt k člověku
 • Humanita a podpora lidské důstojnosti
 • Podpora samostatnosti a soběstačnosti
 • Právo volby
 • Individuální přístup v poskytování služeb reagující na potřeby uživatele
 • Týmová práce
 • Vzájemná důvěra a tolerance

Službu nejsme schopni poskytovat osobám

 • Jejichž zdravotní stav vyžaduje akutní zdravotní péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení
 • Které trpí infekční nemocí
 • Jejichž chování narušuje kolektivní soužití, a to zejména osobám s konfliktním jednáním narušující společenské normy a pravidla společenského soužití

 • Závislým na alkoholu nebo jiných návykových látkách
 • Agresivním vůči sobě či okolí