Upravit stránku

Poslání

Centrum denních služeb Motýl je registrovaná ambulantní sociální služba, která poskytuje lidem se zdravotním, mentálním a kombinovaným postižením od 18 let věku péči a podporu při zvládání běžných denních činností a při zapojování do běžného života vrstevníků s ohledem na jejich individuální potřeby, možnosti a zájmy.

Cílová skupina

Lidé se zdravotním, mentálním a kombinovaným postižením od 18 let věku z Pardubického kraje, především mikroregionu Hlinecko, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby a poskytnutí ambulantní sociální služby.

Forma poskytované služby

Tato služba je poskytována ambulantní formou péče a podpory denně od 7:30 do 16:30 hodin (vyjma víkendů a státních svátků) v místě poskytování služby na adrese Fügnerova 937, Hlinsko 539 01.

Cíle sociální služby

Centrum denních služeb Motýl pomáhá lidem v tom, aby

 • udrželi svou soběstačnost a samostatnost na co nejvyšší úrovni podle svých možností s přiměřenou mírou podpory okolí (rodina, komunita, služby),

 • byli zapojeni do činností v místě, kde žijí (běžně se v něm pohybují, mají kontakt s ostatními lidmi a užívají běžně dostupné služby, popř. se podílejí na veřejných aktivitách ve svém okolí),
 • setrvali v přirozeném prostředí a v rodině a měli aktivní vztahy s rodinou, přáteli, sousedy, příp. partnery,
 • trávili svůj volný čas činnostmi, které pro ně mají smysl, naplňují je a u kterých si odpočinou,
 • běžně rozhodovali o svých každodenních záležitostech a měli potřebnou podporu při naplňování práv a oprávněných zájmů (a měli možnost brát na sebe přiměřené riziko),
 • rodina uživatele mohla využít odlehčení v péči.

Druh poskytované služby

Centrum denních služeb Motýl poskytuje v rámci služeb sociální péče tyto základní činnosti (podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb. v platném znění):

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

V rámci uplatňování Standardů kvality sociálních služeb je pro každého uživatele vypracován Individuální plán a stanoven osobní cíl, který je průběžně individuálně aktualizován. Služba je poskytována na základě platné písemně uzavřené smlouvy a individuálního plánu. Výše úhrady za služby je stanovena aktuálním ceníkem Centra denních služeb Motýl.

Mezi poskytované aktivity v rámci základních činností patří:

 • pohybové aktivity (vycházky, skupinové cvičení, jednoduché sportovní hry, prvky bazální stimulace),
 • výtvarné činnosti a práce s přírodním materiálem (rukodělné činnosti),
 • muzikoterapeutické aktivity,
 • příprava jednoduchých pokrmů, pečení,
 • společenské akce (výstavy, besedy, divadlo, poznávací výlety),
 • práce na počítači, práce s knihou,
 • procvičování trivia (čtení, psaní, počítání) v souvislosti s běžným životem,
 • posilování kognitivních schopností (trénink paměti),
 • upevňování sebeobslužných dovedností (oblékání, osobní hygiena apod.),
 • nácvik obsluhy běžných domácích spotřebičů,
 • podpora při využívání běžných služeb (obchody, restaurace, …),
 • drobné zahradnické práce, pobyt na zahradě,
 • předčítání, filmový klub, poslech hudebních nahrávek,
 • didaktické a společenské hry,
 • canisterapie.

Poskytované fakultativní činnosti (nad rámec základních služeb):

 • dovoz stravy,
 • svoz uživatelů z domácího prostředí do Cds Motýl a zpět,
 • výlety a společenské akce nad rámec pracovní doby,
 • logopedická péče,
 • dohled nad užíváním léků,
 • doprovod uživatele nad rámec základních činností.

Uživatelé mohou využít také bezplatné základní sociální poradenství týkající se řešení jejich situace.

Zásady poskytovaných služeb 

 • individuální přístup ke každému uživateli a jeho potřebám,

 • zachování lidské důstojnosti a rovný přístup k uživatelům bez ohledu na pohlaví, rasu, náboženské vyznání, národnost, politické přesvědčení, zdravotní stav, výši příjmu a sociálního postavení,

 • vytváření podmínek, aby uživatel mohl uplatňovat vlastní vůli při řešení nepříznivé sociální situace a dostávalo se mu přiměřené míry podpory,
 • vzájemná spolupráce pracovníků s uživatelem a jeho blízkými osobami (s rodinou, zákonnými zástupci, opatrovníky či jinou soudem ustanovenou osobou a dalšími jemu blízkými lidmi),
 • týmová spolupráce pracovníků, spolupráce s externími odborníky a zařízeními obdobného typu,
 • zajištění odborného vzdělávání pracovníků Cds Motýl,
 • aktivní podíl zařízení na plánování sociálních služeb kraje a obce,
 • zabezpečení podnětného a technicky vhodně vybaveného prostředí.

Kapacita

Okamžitá kapacita centra je 20 uživatelů. 

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti