Upravit stránku

Základní informace o Domově

Náš Domov je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je město Hlinsko. Domov se nachází v Pardubickém kraji, okrese Chrudim, na hranici s krajem Vysočina. Najdete nás v klidné části města Hlinska nedaleko lesů, přírodního biotopu či historické časti města (památková rezervace lidové architektury – Betlém Hlinsko). Domov je obklopen zahradou a víceúčelovým parkem, který svádí k procházkám. Budovu Domova i celý venkovní areál se snažíme zdokonalovat tak, aby se zde všichni mohli cítit co nejvíce jako doma.

 

IČ: 275 20 269

Identifikátor služby: 4368889

Druh služby: Pobytová sociální služba - § 49 Domov pro seniory

Adresa: Erbenova 1631, 539 01 Hlinsko

Telefon: 469 315 871

Webové stránky: www.drachtinka.cz 

Kapacita: 87 lůžek

Komu je služba určena:

Osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby (dle § 49 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění), ve věku 60 let a více.

Osobám zdravotně postiženým ve věku od 44 let do dovršení věku 46 let s diagnózou amyotrofická laterální skleróza.

Služba je poskytována v jedné budově s kapacitou 87 lůžek.

Klientům nabízíme ubytování v jednolůžkových a dvojlůžkových pokojích s vlastním sociálním vybavením. Některé pokoje mají vlastní balkón. Všechny prostory určené pro klienty Domova seniorů Drachtinka jsou bezbariérové. V budově jsou klientům k dispozici dva výtahy.

 

Cílová skupina

Sociální služba domov pro seniory je určena pro osoby: 

 

Smlouva o poskytování sociální služby nemůže být uzavřena (důvody uvedené v § 91 odstavec 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách), pokud: 

 • zájemce žádá o druh sociální služby, kterou organizace neposkytuje,
 • zájemce nepatří do cílové skupiny vymezené posláním, tzn., že soběstačnost zájemce není snížena do takové míry, aby nemohl žít doma ani s pomocí rodiny či pečovatelské služby, zájemce potřebuje službu s nižší intenzitou či jinou strukturou podpory, situace zájemce nevyžaduje pravidelnou pomoc, zájemce není ve věkové skupině určené posláním atd.,
 • organizace nemá dostatečnou kapacitu, 
 • zdravotní stav zájemce vyžaduje péči zdravotnického zařízení, 
 • zájemce není schopen pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, 
 • chování zájemce by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití,
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl Domov v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

 

Poslání a cíle služby

Posláním Domova je poskytovat ubytování, stravování, a celodenní podporu a péči seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, kterou nelze zjistit v domácím prostředí ani s pomocí rodiny nebo jiných služeb.

 

Cílem Domova seniorů Drachtinka je:

 • zajištění bezpečného a klidného bydlení v příjemném prostředí,
 • podpora a péče v oblastech životních potřeb směřující k zachování či zlepšení stávající samostatnosti,
 • zajištění důstojného života,
 • udržení a zprostředkování kontaktu s blízkými osobami, vrstevníky a veřejností. 

Principy služby

 • Základní sociální poradenství – každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství vedoucího k řešení jejich nepříznivé sociální situace.
 • Ochrana lidských práv a svobod – ochrana práv klientů Domova je zajišťována zejména v souladu s Listinou základních práv a svobod. 
 • Humanita a podpora lidské důstojnosti – zaměstnanci respektují v maximální možné míře základní lidská práva, vlastní vůli, rozhodnutí klienta a lidskou důstojnost. Chovají se ke klientům s respektem a úctou k jeho osobnosti za každé situace.
 • Individuální přístup – zaměstnanci poskytují pomoc a podporu na základě aktuálních individuálních potřeb a v rámci garantované nabídky.

Jak již bylo řečeno, cílem naší služby je řešení nepříznivé sociální situace. Abychom toho mohli dosáhnout, je třeba tuto situaci správně identifikovat. Nepříznivá situace je zapisována do individuálního plánu péče, kde jsou dále stanoveny cíle, které vedou k řešení této situace, a popsána spolupráce – co udělá uživatel, co udělá pracovník, co udělá rodina, …) proto, aby se těchto cílů dosáhlo. Tento individuální plán pomáhá pracovníkům v tom, aby byla služba co nejefektivnější.

 • Podpora samostatnosti a soběstačnosti – zaměstnanci na klienta působí aktivně, podporují jej v samostatnosti, s ohledem na udržení a aktivní podporu maximální možné míry jeho samostatnosti poskytují péči pouze v úkonech, které klient nezvládá vlastními silami, snaží se zajistit, aby se jeho život v domově přibližoval běžnému způsobu života vrstevníků.
 • Respektování práva volby – klient má právo rozhodovat o svém životě a způsobu poskytování sociální služby a v tomto směru je podporován.
 • Sociální začleňování a prevence sociálního vyloučení – zaměstnanci podporují klienta v kontaktu s dalšími klienty, jeho blízkými i veřejností.
 • Partnerský přístup – zaměstnanci organizace zajišťují činnosti sociální služby ve spolupráci s klientem, jeho blízkými a dalšími institucemi.

Snažíme se o zapojení rodiny či blízkých uživatele do poskytnutí pomoci, pokud je to alespoň trochu možné. Před poskytnutím spolupráce při jednotlivých úkonech se ptáme, zda by nebylo možné, aby daný úkon zajistila rodina či blízcí (např. využití veřejných služeb, pomoc s osobními záležitostmi, zajištění doprovodu k lékaři a další).

 • Ochrana soukromí a důvěra – zaměstnanci dbají na ochranu soukromí klientů, snaží se jim navodit pocit bezpečí a důvěrného prostředí, ve kterém se budou klienti cítit dobře.
 • Kvalita – poskytovatel dbá na to, aby byly služby poskytovány v náležité kvalitě.
 • Multidisciplinární práce – o klienta pečují zaměstnanci z různých profesí, kteří společně zajišťují komplexní odbornou péči. Zaměstnanci si uvědomují důležitost týmové spolupráce a vedení organizace tuto spolupráci podporuje. 
 • Odbornost pracovníků – v organizaci pracují zaměstnanci, kteří mají dosaženou potřebnou odbornost k výkonu své pracovní pozice. Zaměstnanci organizace se průběžně vzdělávají. Účastní se vzdělávacích seminářů, konferencí a školení zaměřených na práci v sociálních službách.

 

Dostupnost služby

Domov zajišťuje službu v nepřetržitém provozu, tzn. 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, 365 dnů v roce.

Dopravní dostupnost

Před areálem Domova je umístěno parkoviště zahrnující vyhrazená místa pro hendikepované. Nedaleko Domova se rovněž nachází autobusová zastávka či vlakové nádraží.

Dostupnost zdravotní péče

Cílem zdravotní péče je podpora, udržení a rozvoj zdraví, zachování soběstačnosti a uspokojování základních lidských fyziologických a psychosociálních potřeb uživatelů.

Ošetřovatelská péče je poskytována uživatelům prostřednictvím pracovníků zařízení, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání podle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotních povoláních, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o všeobecné sestry, které mají registraci a mohou pracovat bez odborného dohledu a praktické sestry, které vykonávají svoji činnost pod odborným dohledem všeobecné sestry.

Naše zařízení má uzavřeny zvláštní smlouvy se zdravotními pojišťovnami, týkající se poskytování a úhrady ošetřovatelské péče poskytované našim uživatelům. Výkon ošetřovatelské péče se řídí zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a zákonem č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotních povoláních, ve znění pozdějších předpisů.

Výkony zdravotní péče jsou prováděny na základě indikací lékaře. Praktická lékařka, která je smluvním lékařem zařízení, dochází do zařízení za uživateli 1x týdně. Do zařízení rovněž pravidelně 1x měsíčně dochází lékař – psychiatr. Domov seniorů Drachtinka dále spolupracuje s lékařem s chirurgickou praxí a lékařem specializujícím se na nutriční péči.

Základní odborné výkony, které zajišťují všeobecné sestry v našem zařízení ve spolupráci s lékařem, jsou:

 • ošetření dekubitů a chronických ran (prevence a léčba proleženin, ošetřování bércových vředů, ošetření pooperačních ran, hojení ran),
 • klyzma,
 • péče o permanentní katetr a výměna permanentního katetru u žen,
 • ošetření stomií,
 • péče o PEG,
 • aplikace léků per os, i. m., s. c.,
 • sledování fyziologických funkcí,
 • vyšetření glykémie pomocí glukometru,
 • odběr biologického materiálu (odběr krve, odběr moči včetně orientačního vyšetření, výtěry a stěry)

 

Rehabilitace

K poskytování rehabilitace, která není indikována lékařem, patří provádění nácviku chůze v chodítku a nácvik udržení rovnováhy, polohování uživatelů v lůžku – základní pohyby v kloubech, pohyby aktivní i pasivní a nácvik sedu, stoje a různá dechová cvičení.

Dostupnost ošetřovatelské/pečovatelské péče

Ošetřovatelská péče je poskytována pracovníky v sociálních službách a je poskytována nepřetržitě dle aktuálních potřeb a individuálního plánu péče klienta.

Dostupnost péče sociálních pracovníků

Sociální pracovníci jsou dostupní každý všední den od 7:00 do 15:00, mimo tento čas dle předchozí domluvy.

Dostupnost jednotlivých úkonů služby je podrobně popsána v rozsahu základních činností a úkonů.

 

Veškerá podpora a pomoc klientům je poskytována tak, aby byla zachována co největší míra soběstačnosti, maximálně využity zdroje klienta a nedocházelo ke zvyšování závislosti klienta na poskytované sociální službě.

Při poskytování péče musí být dodrženy pravidla bezpečnosti při práci (BOZP), zákonné předpisy a metodické postupy Domova.

 

 

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti